4-(3-METHOXYPHENYL)-2-METHYL-1-BUTENE

4-(3-METHOXYPHENYL)-2-METHYL-1-BUTENE