4-Trifluoromethyl-3'-hydroxybenzophenone

4-Trifluoromethyl-3'-hydroxybenzophenone