Ethyl 4-[(4-hydroxybenzoyl)amino]benzoate

Ethyl 4-[(4-hydroxybenzoyl)amino]benzoate