2-(1H-Benzimidazol-2-ylsulfanyl)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide

2-(1H-Benzimidazol-2-ylsulfanyl)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide