Benzothiazole, 2-[2-(4-methoxyphenylsulfonyl)ethyl]-

Benzothiazole, 2-[2-(4-methoxyphenylsulfonyl)ethyl]-