2-Oxazolidinone, 5-[(hydroxyphenoxy)methyl]-

2-Oxazolidinone, 5-[(hydroxyphenoxy)methyl]-