5-hydroxy-2-{[(4-methoxyphenyl)acetyl]amino}benzoic acid

5-hydroxy-2-{[(4-methoxyphenyl)acetyl]amino}benzoic acid