3-Acetyl-1-(4-methoxyphenyl)-5-phenyl-1H-[1,2,4]triazin-6-one

3-Acetyl-1-(4-methoxyphenyl)-5-phenyl-1H-[1,2,4]triazin-6-one