2',4'-dihydroxy-3-(p-methoxyphenyl)-propiophenone

2',4'-dihydroxy-3-(p-methoxyphenyl)-propiophenone