Benzene, 1-[4-bromobutoxy]-4-[1-methylethyl]-

Benzene, 1-[4-bromobutoxy]-4-[1-methylethyl]-