Phenol, 2-[[3-(4-methylphenyl)oxiranyl]carbonyl]-

Phenol, 2-[[3-(4-methylphenyl)oxiranyl]carbonyl]-