1-(4-Hydroxy-phenyl)-2-(1-p-tolyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-ethanone

1-(4-Hydroxy-phenyl)-2-(1-p-tolyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-ethanone