(4-Methoxy-3-methyl-phenyl)-naphthalen-2-yl-diazene

(4-Methoxy-3-methyl-phenyl)-naphthalen-2-yl-diazene