4-(Chloromethyl)-2-heptyl-1,3-dioxolane

4-(Chloromethyl)-2-heptyl-1,3-dioxolane