Quinoline, 3-dodecyl-2-methyl-4-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-

Quinoline, 3-dodecyl-2-methyl-4-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-