1-(3-Chloro-4-fluoro-phenyl)-5-(4-methoxy-benzylsulfanyl)-1H-tetrazole

1-(3-Chloro-4-fluoro-phenyl)-5-(4-methoxy-benzylsulfanyl)-1H-tetrazole