6-(4-fluorophenyl)-N-methyl-1,2,4,5-tetrazin-3-amine

6-(4-fluorophenyl)-N-methyl-1,2,4,5-tetrazin-3-amine