1-(4-Methoxybenzyl)-3,3-dimethyldiaziridine

1-(4-Methoxybenzyl)-3,3-dimethyldiaziridine