Phenol, 2-[[3-(3-methoxyphenyl)oxiranyl]carbonyl]-

Phenol, 2-[[3-(3-methoxyphenyl)oxiranyl]carbonyl]-