3-(4-Methoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-propanone

3-(4-Methoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-propanone