2-(3-Oxo-3-phenylpropyl)-3-methylpyrazine

2-(3-Oxo-3-phenylpropyl)-3-methylpyrazine