4-(2-Hydroxymethyl-benzyloxy)-phthalonitrile

4-(2-Hydroxymethyl-benzyloxy)-phthalonitrile