(4-Methoxy-3-methyl-phenyl)-(4-nitro-naphthalen-1-yl)-diazene

(4-Methoxy-3-methyl-phenyl)-(4-nitro-naphthalen-1-yl)-diazene