4-(2-Methoxyphenyl)-2-methyl-2-butanol

4-(2-Methoxyphenyl)-2-methyl-2-butanol