1-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]ethanol

1-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]ethanol