Trimethylsilyl 6-(2-methoxyphenyl)hexanoate

Trimethylsilyl 6-(2-methoxyphenyl)hexanoate