2-Methyl-5,5-ethylenedioxy-1-(4-methoxybenzyloxymethyl)cyclohexene

2-Methyl-5,5-ethylenedioxy-1-(4-methoxybenzyloxymethyl)cyclohexene