Propanedinitrile, [3-(4-methoxyphenyl)-1-methylpropylidene]-

Propanedinitrile, [3-(4-methoxyphenyl)-1-methylpropylidene]-