Methyl 2,2,2-trifluoro-1-phenylethyl carbonate

Methyl 2,2,2-trifluoro-1-phenylethyl carbonate