4-Methoxybenzyl hydroxy(phenyl)acetate

4-Methoxybenzyl hydroxy(phenyl)acetate