ethyl (4-hydrazinylphenyl)acetate

ethyl (4-hydrazinylphenyl)acetate