Trimethylsilyl 5-(4-methoxyphenyl)pentanoate

Trimethylsilyl 5-(4-methoxyphenyl)pentanoate