Benzene, 1,2-bis[2-[2-[3-(trimethylsilyl)phenoxy]ethoxy]ethoxy]-

Benzene, 1,2-bis[2-[2-[3-(trimethylsilyl)phenoxy]ethoxy]ethoxy]-