Trimethylsilyl methoxy(phenyl)acetate

Trimethylsilyl methoxy(phenyl)acetate