6-[N-Aziridyl]hexylaminomethylferrocene

6-[N-Aziridyl]hexylaminomethylferrocene