Methyl 3-hydroxy-2-methyl-3-phenylbutanoate

Methyl 3-hydroxy-2-methyl-3-phenylbutanoate