1-(2-Methylenecyclopentyl)-1-phenylethanol

1-(2-Methylenecyclopentyl)-1-phenylethanol