1-(2-Methylenecyclohexyl)-1-phenylethanol

1-(2-Methylenecyclohexyl)-1-phenylethanol