1-(2,3,5-Trimethyl-6-pyrazinyl)-1-propanone

1-(2,3,5-Trimethyl-6-pyrazinyl)-1-propanone