1-(2-Hydroxyphenyl)-2-phenoxyethanone

1-(2-Hydroxyphenyl)-2-phenoxyethanone