4-(2-Bromoethyl)-4'-(dimethylamino)azobenzene

4-(2-Bromoethyl)-4'-(dimethylamino)azobenzene