2-[(4-phenylpiperazin-1-yl)methyl]-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol

2-[(4-phenylpiperazin-1-yl)methyl]-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol