Ethyl 3-chloro-1-[(1-phenylethyl)carbamoyl]cyclobutanecarboxylate

Ethyl 3-chloro-1-[(1-phenylethyl)carbamoyl]cyclobutanecarboxylate