4-Amino-N-(2-ethoxyphenyl)benzamide

4-Amino-N-(2-ethoxyphenyl)benzamide