2-(3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)aniline

2-(3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)aniline