methyl 1-(4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate

methyl 1-(4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate