4-[(2-hydroxyphenyl)iminomethyl]benzonitrile

4-[(2-hydroxyphenyl)iminomethyl]benzonitrile