3-Methyl-2-vinyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazin-4-one

3-Methyl-2-vinyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazin-4-one