2-Chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)-5-nitrobenzamide

2-Chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)-5-nitrobenzamide