2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 4-(3-hydroxyphenyl)butanoate

2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 4-(3-hydroxyphenyl)butanoate